Algemene voorwaarden – The angel academy by han beeren

Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen, opleidingen, trajecten, overeenkomsten met, leveringen en/of diensten van The Angel Academy by Han Beeren, niets uitgezonderd, door welke coach dan ook verstrekt binnen The Angel Academy by Han Beeren, en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cursist. De cursist wordt door het volgen van de workshops, cursussen, opleidingen,, trajecten en het aanvaarden van overeenkomst, levering en/of dienst op onweerlegbare wijze geacht onderhavige algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

Artikel 2 : Missie en Visie
Missie : The Angel Academy by Han Beeren is een pluralistische organisatie die als doel heeft om mensen te inspireren en te laten groeien naar een beter welzijn voor hunzelf en hun omgeving. Alle aangeboden trajecten zijn enkel  bedoeld om persoonlijke groei te bevorderen en is niet bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen.
Visie : The Angel Academy by Han Beeren is een spiritueel centrum waar termen als respect, geloof, zingeving, eenheid en verbondenheid hoog in het vaandel worden gedragen. Via diverse opleidingen is The Angel Academy by Han Beeren bereid om mensen de kans te geven zichzelf te ontplooien en meer mandaat over hun leven te laten innemen. De meeste opleidingen gebeuren in groep omdat The Angel Academy by Han Beeren sterk gelooft in de kracht die groepsprocessen tot stand brengt. The Angel Academy by Han Beeren biedt mensen de mogelijkheid om op weg te gaan met verschillende thema’s en disfuncties binnen hun levensdomeinen zoals bijv. werkrelatie, rouw, gezondheid,…..
In The Angel Academy by Han Beeren geldt een wederzijds respect tussen de coach en de cursist voor geloof, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, ras, afwijking, taal, etnische verschillen, sociale status, etc. Ieder individu wordt erkend als heel en compleet. 
The Angel Academy by Han Beeren levert een inspanningsverbintenis in die zin dat zij gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen door de cursist vermeld te worden aan de desbetreffende coach voorafgaand aan iedere reading, cursus, workshop, etc. en deze kunnen een reden zijn om te worden geweigerd deel te nemen aan een activiteit. De deelname aan activiteiten is steeds op eigen verantwoordelijkheid van de cursist.
Artikel 3 : Totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst
Alle offertes en aanbiedingen aangeboden op de website van The Angel Academy by Han Beeren zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen The Angel Academy by Han Beeren en de cursist komt tot stand door een, schriftelijke, telefonische of elektronische (internet/e-mail) boeking van een cursus, opleiding, workshop, traject, reading, etc. Na de boeking uitgaande van de cursist ontvangt deze cursist per e-mail een ontvangstbevestiging die als bewijs van de overeenkomst dient met aangehecht de huidige algemene voorwaarden van toepassing op de geboekte cursus, opleiding, etc. De boeking houdt een uitdrukkelijk akkoord in met de missie en de visie van The Angel Academy by Han Beeren.
De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De betaling van iedere geboekte cursus, opleiding, workshop, traject, reading, etc. dient zonder uitzondering te geschieden op de eerste les van iedere cursus, opleiding, workshop, reading, etc., en dit in contanten, dan wel via bankcontact. 
Eventuele klachten, opmerkingen, e.d.m. over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden in eerste instantie aan de eigen coach en in tweede instantie aan Han Beeren persoonlijk.
The Angel Academy by Han Beeren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, aldus overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en rechtspraak wordt begrepen,
bijv. ziekte aan de zijde van The Angel Academy by Han Beeren. The Angel Academy by Han Beeren kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
De cursist is gerechtigd een geboekte cursus, opleiding, workshop, etc. schriftelijk, zonder kosten, binnen een bedenktermijn van veertien (14) dagen te annuleren. Een annulatie om welke reden na deze bedenktermijn van veertien (14) dagen is niet meer mogelijk en volledige betaling dient aldus te geschieden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van The Angel Academy by Han Beeren. 
Indien de cursist zich heeft ingeschreven voor een cursus, opleiding, workshop, reading, etc., en deze zonder tijdige opgave van redenen niet bijwoont of de inschrijving niet binnen de veertien (14) dagen voor aanvang annuleert, worden kosten in rekening gebracht bestaande uit 100% van de te betalen hoofdsom. Indien de cursist beslist om de reeds opgestarte opleiding niet verder te zetten, is een teruggave van de reeds betaalde kostprijs niet mogelijk.
Artikel 4 : Aansprakelijkheid
The Angel Academy by Han Beeren kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan haar grove schuld of grove nalatigheid. In geen geval is The Angel Academy by Han Beeren aansprakelijk voor handelingen van derden die zij inschakelt, noch voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.
De aansprakelijkheid van The Angel Academy by Han Beeren, indien en voor zover zij toch aansprakelijk wordt gehouden, is steeds beperkt tot directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van The Angel Academy by Han Beeren is steeds beperkt tot het bedrag van de waarde van de cursus, workshop, opleiding, etc. en in ieder geval tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van The Angel Academy by Han Beeren in het voorkomende geval zal uitkeren.
Artikel 5 : Intellectueel eigendom
The Angel Academy by Han Beeren behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswetgeving. Alle auteursrechten rustend op de werken die The Angel Academy by Han Beeren, dan wel Han Beeren, als maker van het werk, heeft vervaardigd, vervaardigt en zal vervaardigen, al dan niet in het kader van een verzoek van de cursist, en alle onderdelen hiervan, komen uitsluitend toe aan The Angel Academy by Han Beeren, dan wel aan Han Beeren.  Alle auteursrechten rustend op de werken die door de coaches binnen The Angel Academy by Han Beeren, als makers van het werk, zijn vervaardigd, vervaardigd worden en zullen worden vervaardigd, al dan niet in het kader van een verzoek van de cursist, en alle onderdelen hiervan, komen uitsluitend toe aan desbetreffend coach binnen The Angel Academy by Han Beeren.  
Het is de cursist strikt verboden de inhoud (of een onderdeel) van de voornoemde werken verstrekt binnen The Angel Academy by Han Beeren (waaronder de website, de cursussen, de opleidingen, de workshops, de hand-outs, de PowerPoint, niets uitgezonderd) op te nemen, aan te passen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te publiceren of te gebruiken, en dit op welke wijze dan ook, behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Han Beeren, dan wel de desbetreffende coach. The Angel Academy by Han Beeren en de coaches behouden zich het recht voor om de inhoud of een deel daarvan van hun werken op elk moment uit te breiden, te verwijderen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving aan de cursisten. Wijzigingen aan de inhoud blijven eigendom van The Angel Academy by Han Beeren, dan wel van de kwestieuze coaches. 
De cursist zal een onmiddellijke opeisbare geldboete van 5.000,00 euro per inbreukmakende handeling zoals vermeld in dit artikel en 10.000,00 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling zoals vermeld in dit artikel betalen aan The Angel Academy by Han Beeren dan wel aan Han Beeren en/of de kwestieuze coaches, onverminderd het recht van deze laatsten om hun schade door deze inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen (onder meer het instellen van een vordering tot staking) en/of de schade te verhalen.
Artikel 6 : Slotbepaling
Op de huidige algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ieder geschil aangaande de algemene voorwaarden, niets uitgezonderd, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Limburg.
Indien en voor zover enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd, aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.